REGULAMIN ŚWIADCZENIA KONSULTACJI PRAWNYCH ON-LINE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługodawcą usług świadczonych na portalu www.mpadwokaci.eu są Michał Pełechaty prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Jan Pełechaty Kancelaria Adwokacka, Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań, NIP: 671-181-35-45, REGON: 321363100 oraz Zuzanna Michalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Zuzanna Michalska, ul. Wincentego Witosa 37, 78-600 Wałcz, NIP: 972-130-25-81, REGON: 387253221.

Korzystanie z usług on-line możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
 2. Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
 3. Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
 4. Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
 5. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
 6. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających usług on-line i określa zasady korzystania z portalu oraz zasady i tryb zawierania Umów Zlecenia z Klientem na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego.

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 4. Przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, w szczególności wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 5. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.mpadwokaci.eu za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o świadczonych usługach lub zlecić świadczenie usługi.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość ze Sprzedawcą.
 7. Umowa zlecenia zawarta na odległość – umowa zlecenia zawarta na odległość, zawierana za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 8. Usługi – świadczone na rzecz Klienta przez Usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu www.mpadwokaci.eu. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu prawa polskiego i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
 9. Ceny – wszystkie ceny podane na stronie internetowej Usługodawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny usług nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W zależności od formy realizacji płatności mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty – w takich wypadkach dodatkowa opłata zostanie naliczona oraz podana do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.
 10. Sprzedawca – Michał Pełechaty prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Jan Pełechaty Kancelaria Adwokacka, Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań, NIP: 671-181-35-45, REGON: 321363100.
 11. Treści – wszelkie pochodzące od Usługodawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy zlecenia na odległość, w tym rodzaju zlecanych usług i terminu ich wykonania.
 13. Koszyk – element oprogramowania Serwisu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Usługodawcy w formie tekstowej (https://mpadwokaci.eu/polityka-prywatnosci/).

III. KONTAKT

1. Wszelka korespondencja i kontakt ze Sprzedawcą następować powinna za pomocą wskazanych poniżej danych kontaktowych i adresów:

Adres do doręczeń Sprzedawcy: Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań,

Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 601 820 058, +48 607 314 094

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 26 1090 2659 0000 0001 2385 2417 Santander Bank Polska S.A.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16 , za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

3. Sprzedawca umożliwia również kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://mpadwokaci.eu/kalendarz-kontakt/.

IV. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie oferowanych usług i składanie Zamówień w Serwisie internetowym nie wymaga zakładania konta. Składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.

3. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT, za wyjątkiem sytuacji uregulowanych w części XI pkt 7 Regulaminu. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz faktur korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, lub przez kontakt ze Sprzedawcą.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy zlecenia zawartej na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z niektórych uprawnień konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana faktura korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

6. W przypadku braku potwierdzenia faktury korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie faktury korygującej.

V. ZAMÓWIENIA

1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny Formularz zamówienia dostępny na jednej ze stron Serwisu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie usługi, po jakiej cenie, w jakich terminach i w jakich ilościach Klient chce zamówić.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

3. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa zlecenia zawarta na odległość.

4. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z niektórych uprawnień konsumenta, Sprzedawca, nie później niż do czasu realizacji Usługi, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy zlecenia zawartej na odległość na trwałym nośniku.

VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Usługi oraz wszelkich dodatkowych opłatach.

2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

VII. PŁATNOŚCI

1. Płatności za Usługę można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacone wynagrodzenie zostanie Klientowi zwrócone.

2. Płatność w Serwisie internetowym może zostać dokonana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oferowanego przez PayU S.A., tj. m. in. poprzez „szybki” przelew elektroniczny, przelew BLIK.

3. Operatorem płatności przelewem elektronicznym oraz przelewem BLIK jest platforma PayU, która jest własnością PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 zł wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

VIII. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Realizacja Usług przez Sprzedawcę następuje z uwzględnieniem zasadach określonych w częściach IV – VII Regulaminu oraz zapisów poniższych.

2. Przez realizację Usługi należy rozumieć udzielenie porady prawnej Klientowi w związku ze zleconą sprawą, w zależności od wyboru klienta, w drodze odpowiedzi pisemnej lub e-porady z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

3. Usługodawca w ramach Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego nie świadczy Usług polegających na:

 • Reprezentowaniu interesów jednej strony przeciwko drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzonych przez adwokatów radców prawnych lub pod ich nadzorem:
  • Doradztwa łącznie z reprezentowaniem w sprawach cywilnych;
  • Doradztwa łącznie z reprezentowaniem w sprawach karnych;
  • Doradztwa łącznie z reprezentowaniem w przypadkach sporów pracowniczych;

Usługodawca natomiast może świadczyć usługę pomocy w znalezieniu odpowiedniego radcy prawnego lub adwokata do reprezentacji sądowej lub przedsądowej. W takim wypadku stroną umowy o świadczenie pomocy prawnej jest wobec Klienta radca prawny lub adwokat.

 • Przygotowaniu dokumentacji patentowej łącznie z reprezentacją przed urzędami ds. własności intelektualnej lub urzędami patentowymi.
 • Działalności notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych

4. Treść Porady przesyłana jest Klientowi wyłącznie poprzez środki porozumiewania się na odległość, na podstawie zadanego przez Klienta pytania, w oparciu o ustawodawstwo polskie, w przewidywanym terminie 72 godzin zegarowych od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Usługodawca rozpocznie prace nad przygotowaniem treści Porady dopiero od momentu zaksięgowania wynagrodzenia Usługodawcy lub przesłania potwierdzenia wykonania przelewu. W wyjątkowych wypadkach treść Porady może być przesłana Klientowi e-mailem, lub przekazana w formie rozmowy telefonicznej, Skype lub innego środka porozumiewania się na odległość. Nie ma możliwości uzyskania treści Porady od Usługodawcy w formie pisemnej.

5. Treść Porady przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w formularzu kontaktowym i w oparciu o stan prawny prawa polskiego obowiązujący w dacie udzielenia porady, chyba że z treści pytania wynika inaczej (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego podlegającego pod przepisy uprzednio obowiązujące). Udzielenie Porady w oparciu o stan prawny prawa obcego (innego niż polskiego) następuje tylko wtedy, gdy strony ustaliły taki zakres porady odrębnie.

6. Klient ma prawo przesyłać pytania dodatkowe odnoszące się do przesłanek treści porady (pytania dodatkowe). Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na pytanie dodatkowe wynosi 48 godzin od otrzymania przez Usługodawcę pytania dodatkowego. Do pytań dodatkowych stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące głównego pytania.

7. Co do zasady, Usługodawca nie przygotowuje treści porad z zakresu prawa obcego, chyba, że wyrazi na to zgodę.

8. Usługodawca może odmówić przygotowania treści porady, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej, przygotowanie treści Porady może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do przygotowania treści porady. W takich wypadkach, Usługodawca zawiadamia Klienta o niemożliwości przygotowania treści porady i zwraca Klientowi zapłacone wynagrodzenie w terminie 7 dni, jeśli jest to konieczne, licząc od podania przez Klienta numeru rachunku oraz odesłania podpisanej korekty faktury.

9. Przewidywany termin przesłania treści Porady wynosi 72 godziny od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy.

10. Jeżeli Klient chce otrzymać treść porady w terminach wcześniejszych niż wymienione w ust. 1 i 2, Usługodawca może uzależnić wcześniejsze udzielenie porady od zapłaty przez Klienta dodatkowego wynagrodzenia.

11. Terminy, o których mowa w ust. 9, mogą ulec przedłużeniu w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Usługodawcy, a także przez niego niezawinione, takie jak duża ilość pracy, porad, przyczyny zdrowotne, obciążenie Systemu, a także w okresach weekendowych, ferii, wakacji, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru pytania (w szczególności są to pytania, co których przygotowanie treści porady wymaga analizy obcego prawa, literatury lub orzecznictwa lub też analizy dokumentacji nadesłanej przez Klienta lub też pytanie dotyczy stanu prawne innego niż obowiązujący).

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Usługodawca zawiadamia Klienta o przedłużeniu terminu i podaje prawdopodobny termin przesłania treści Porady.

13. Klient, po otrzymaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu, może zrezygnować z korzystania z Usługi i odstąpić od Umowy w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia, w takim wypadku otrzymuje on zwrot zapłaconego wynagrodzenia.

12. Jeżeli Usługodawca dopuszcza się zwłoki w przesłaniu treści porady, Klient może – zgodnie z art. 491 k.c. wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać przesłania treści porady.

13. Jeżeli informacje podane przez Klienta w pytaniu są niekompletne lub nie pozwalają na przygotowanie treści porady w całości lub w części albo przygotowanie treści porady wymaga nadesłania przez Klienta dokumentów, Usługodawca w terminie wskazanym w ust. 9 może poprosić Klienta o uzupełnienie informacji lub nadesłanie dokumentów. Termin do przesłania treści Porady liczy się wówczas od dnia otrzymania przez Usługodawcę kompletu potrzebnych informacji lub dokumentów.

14. Jeśli Klient w terminie 7 dni od otrzymania prośby o uzupełnienie pytania nie uzupełnił go, Usługodawca może wedle swojego wyboru odstąpić od umowy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynikającego z korzystania przez Klienta z Systemu albo przygotować treść porady na podstawie dotychczasowych informacji zawartych w pytaniu i przesłać ją Klientowi. W takim wypadku Klient nie może powoływać się na niekompletność przesłanej treści porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z przesłanej treści porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, chyba że nie mają one jakiegokolwiek związku z brakiem uzupełnienia pytania.

15. Jeżeli po uzupełnieniu pytania wyszły na jaw okoliczności, które powodują, iż przygotowanie treści porady wymaga zwiększonego nakładu pracy, Usługodawca może uzależnić przygotowanie treści porady od dodatkowego wynagrodzenia. W takim wypadku Klient może:

a)  zrezygnować z korzystania z Usługi i odstąpić od umowy w terminie 7 dni,

b)  poprosić o przygotowanie treści porady wyłącznie na podstawie informacji zawartych w pytaniu –Usługodawca może wówczas odstąpić od umowy w terminie 2 dni od dnia otrzymania prośby Klienta;

c)  zapłacić dodatkowe wynagrodzenie i wówczas otrzyma on treść Porady na podstawie okoliczności opisanych w pytaniu i uzupełnieniu pytania.

16. Zakres przygotowanej porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w Pytaniu oraz po jego uzupełnieniu o wymagane okoliczności sprawy.

17. Klient nie może powoływać się na niekompletność treści porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia. jeśli nie opisał w pełni i w sposób wyczerpujący stanu faktycznego w pytaniu lub po jego uzupełnieniu. W szczególności dotyczy to pytań, które dotyczą hipotetycznego stanu faktycznego.

18. Usługodawca, przygotowując treść porady może jednakże zwrócić Klientowi uwagę na zagadnienia niebędące przedmiotem pytania. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w której przygotowanie treści porady polega na analizie dokumentów lub umowy, a Klient wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Usługodawca informuje Klienta o takich zagadnieniach. Klientowi przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą Usługodawcy dodatkowego wynagrodzenia.

19. Klientowi przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych, o ile mieszczą się one w granicach głównego pytania i stanie faktycznym i prawnym na dzień zadania pytania, zwanych dalej: „Pytaniami Dodatkowymi”.

20. Odpowiedź na Pytanie Dodatkowe mieści się w ramach wynagrodzenia zapłaconego za korzystanie z Systemu elektronicznego w zakresie głównego pytania, jeśli Pytanie Dodatkowe:

a)  Nie wykracza poza okoliczności opisane w głównym pytaniu, w szczególności poza okoliczności faktyczne jak i stan prawny;

b)  Nie wiąże się z nadesłaniem dodatkowych dokumentów

c)  Ma na celu jedynie wyjaśnienie wątpliwości, jakie Klient powziął w wyniku zapoznania się z treścią przesłanej mu porady lub doprecyzowanie zagadnień poruszanych w treści poradzie.

21. Jeśli Pytanie Dodatkowe nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2, wówczas jest to pytanie wykraczające poza zakres pytania głównego. W takim wypadku, Usługodawca zawiadamia o tym Klienta, wskazując, że udzielenie odpowiedzi wymaga podwyższenia wynagrodzenia, może także poinformować Klienta o jego wysokości, przesyłając wycenę. W takim wypadku Pytanie Dodatkowe jest traktowane jako nowe pytanie główne. Po opłaceniu nowego pytania głównego Klientowi zostanie przesłana treść Porady, zgodnie z powyższymi zapisami.

IX. BRAK POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEJ WYKŁADNI PRAWA

 1. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż porada zawiera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego przez Usługodawcę i że w polskim porządku prawnym brak jest powszechnie wiążącej wykładni prawa, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez kompetentny organ państwowy, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej. W szczególności Usługodawca może poinformować Klienta o rozbieżnościach lub kontrowersjach w doktrynie, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Taki sposób przygotowania porady nie może być podstawą reklamacji.
 2. Klient oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż w sprawach podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych zawsze w celu uzyskania pewności co do prawidłowości danego rozwiązania, nawet zaproponowanego przez Usługodawcę, konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa ubezpieczeń społecznych do właściwego organu i nawet wskazanie przez Usługodawcę, iż dane rozwiązanie podatkowe jest lub może być zgodne z prawem, nie zwalnia Klienta z wystąpienia o taką interpretację.
 3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania władzy publicznej polegające na nieprzestrzeganiu prawa, przewlekłości lub powolnym działaniu, niewłaściwej publikacji lub zaniechaniu publikowania aktów prawnych lub orzeczeń lub niewłaściwej ich publikacji.
 4. Usługodawca nie gwarantuje ani nie zapewnia (skutecznego) rozwiązania problemu prawnego przedstawionego przez Klienta, w miarę możliwości zaproponuje różne warianty rozwiązania tego problemu oraz wskaże, które z nich – jego zdaniem – może być najbardziej skuteczne.
 5. Klient jest świadom tego, iż przepisy prawa podlegają interpretacji i mogą zdarzać się sytuacje, że w tym samym lub podobnym stanie faktycznym i prawnym dwie osoby wydadzą odmienną opinię prawną (podobnie jak np. zdarza się, iż na gruncie identycznego stanu faktycznego i prawnego dwa różne składy sędziowskie wydają zupełnie inne wyroki).

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy korzystającemu z niektórych uprawnień konsumenta.

2. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z niektórych uprawnień konsumenta, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w części X. ust. 8 Regulaminu poniżej.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Konsumenta i przesłania go Sprzedawcy.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

8.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.6. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8.8. zawartej w drodze aukcji publicznej;

8.9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

8.10. której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8.11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8.12. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.13. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

9. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

XI. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na jego stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4. Reklamacje rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Klienta. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

5.Usługodawca informuje, iż Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z:

 • Pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów (ich lista dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.
 • Mediacji pozasądowej – gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości.
 • Pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, opłata wg taryfy operatora) oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail [email protected].
 • Platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XII. PUBLIKACJA TREŚCI PYTANIA I PORADY

 1. Klient wyraża zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę w Serwisie zarówno treści zadanego pytania, jak i przesłanej Klientowi treści Porady („Publikacja”)
 2. Publikacja następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Klienta (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca, czasu).
 3. Treść opublikowana jest ogólnie dostępna.
 4. Klient może zastrzec niepublikowanie poprzez zawiadomienie w Usługodawcy najpóźniej do 7-go dnia po przesłaniu treści porady.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
  1. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;
  5. niewłaściwego korzystania z Serwisu internetowego przez Klienta;
  6. zastosowania się do ogólnie dostępnych treści zamieszczonych w Serwisie internetowym,
  7. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu.
  8. Oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Klienta lub od Klienta do Usługodawcy jako Spam.
  9. Niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu, w szczególności zasad zadawania pytań.
 2. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z niektórych uprawnień konsumenta, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
 4. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do 10 (dziesięcio)-krotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.
 5. Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.
 6. W przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców korzystających z niektórych uprawnień konsumenta, ust. 4-5 nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

XIV. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem Danych są Michał Pełechaty prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Jan Pełechaty Kancelaria Adwokacka, Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań, NIP: 671-181-35-45, REGON: 321363100 oraz Zuzanna Michalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Zuzanna Michalska, ul. Wincentego Witosa 37, 78-600 Wałcz, NIP: 972-130-25-81, REGON: 387253221. Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość pod: [email protected] lub zadzwoń pod nr telefonu: +48 607314094 lub +48 601820058.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą:
  • hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów ( H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228,00 zł w pełni wpłacony),
  • zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa oraz zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo – księgowe
  • podmiot przetwarzający płatności elektroniczne (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 zł wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.
 7. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
 8. Informujemy o przysługującym prawie:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, [email protected].
 9. Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.
 10. Klient przed przesłaniem stanu faktycznego lub jakichkolwiek dokumentów (np. decyzji, akt sprawy, akt postępowania, umów, wezwań etc.) jest zobowiązany dokonać anonimizacji danych osobowych należących do osób trzecich, np. swoich przeciwników procesowych – chyba że przekazanie danych osobowych jest obiektywnie uzasadnione ze względu na charakter Porady i oczekiwania Klienta. Przykład: jeżeli Klient życzy sobie sporządzenia np. pozwu o rozwód, to podanie takich danych, jak np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania lub adresy do korespondencji etc. pozostaje wskazane, gdyż bez tego nie da się sporządzić pisma procesowego. Jeżeli jednak Klient chciałby uzyskać wyłącznie poradę, jak uzyskać rozwód, to tak szczegółowe dane nie są potrzebne do wykonania usługi.
 11. Klient jest zobowiązany nie przekazywać większej ilości danych osobowych niż to konieczne do wykonania usługi przez Usługodawcę.
 12. Z uwagi na ilość wycen oraz zawartych umów o świadczenie usług Usługodawca nie posiada możliwości technicznych i organizacyjnych, które umożliwiłyby weryfikację stanów faktycznych oraz załączników przekazywanych przez Klienta pod kątem tego, czy nie zawierają one danych osobowych osób trzecich, a następnie usunięcie nadmiarowych danych osobowych. W związku z powyższym w wyniku działań Klienta Usługodawca może dochodzić do przetwarzania przez Usługodawcę tak zwanych danych niezidentyfikowanych (danych UFO), o których mowa w art. 11 RODO.
 13. Jeżeli Klient przekazuje jakiekolwiek dane osobowe (swoje i/lub osób trzecich), Usługodawca ma podstawy zakładać, że Klient uzyskał te dane osobowe legalnie i bez naruszania obowiązujących przepisów prawa.
 14. W przypadku, gdy Klient nie zastosuje się do powyższych zasad i z tego powodu:
  1. osoby trzecie wysuną pod adresem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia lub
  2. zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie przez właściwy organ państwowy,

co będzie wiązało się z powstaniem szkody po stronie Usługodawcy (np. w postaci wypłaconego zadośćuczynienia lub zapłaconej administracyjnego kary pieniężnej), Usługodawca może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu internetowego, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami korzystającymi z niektórych uprawnień konsumenta jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

8. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

 1. Cookies,
 2. Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.